Köpvillkor

1. Avtalet
Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som lämnas i beställningslösningen och eventuella separat överenskomna villkor. Vid eventuell konflikt mellan uppgifterna har vad som särskilt avtalats mellan parterna företräde, så länge det inte strider mot tvingande lagstiftning.
Avtalet kommer också att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan näringsidkare och konsumenter.

2. Parterna
Säljare är Znorky AS, Sørkedalsveien 206B, bjorn@znorky.no, +47 909 38 021, 926 281 011, och kallas hädanefter säljaren/säljaren.
Köparen är den konsument som gör beställningen och benämns i det följande köparen/köparen.

3. Pris
Det angivna priset för varorna och tjänsterna är det totala priset som köparen ska betala. Detta pris inkluderar alla skatter och extra kostnader. Merkostnader som säljaren inte har informerat om innan köpet ska inte stå för köparen.

4. Ingående av avtal
Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.
Avtalet är dock inte bindande om det har förekommit ett skriv- eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i nätbutiken eller i köparens beställning och motparten insett eller borde ha insett att ett sådant fel förelåg. .

5. Betalningen
Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den skickats från säljaren till köparen.
Om köparen använder kredit- eller betalkort för betalning kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas.

Vid betalning med faktura utfärdas fakturan till köparen när varan skickas. Betalningsfristen framgår av fakturan och är minst 14 dagar från mottagandet.
Köpare under 18 år kan inte betala med efterföljande faktura.

6. Leverans
Leverans har skett när köparen, eller dennes ombud, har övertagit varan.
Om ingen leveranstid anges i beställningslösningen ska säljaren leverera varan till köparen utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter beställning från kund. Varan ska levereras till köparen om inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

7. Varans risk
Risken för varan övergår till köparen när denne eller dennes ombud har fått varan levererad enligt punkt 6.

8. Ångerrätt
Znorky har bedömts som undantaget från ångerrätten då hygienhänsyn talar för att produkten inte lämpar sig för retur/återförsäljning efter bruten försegling. Oavsett ångerrätt erbjuder Znorky alltid gratis returer och pengar tillbaka inom 14 dagar efter mottagandet av produkten.

9. Försening och utebliven leverans – köparens rättigheter och tidsfrist för reklamation
Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent enligt avtal mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida, får köparen enligt reglerna i 5 kap. Konsumentköplagen, hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och/eller kräva ersättning av säljaren.
Vid anspråk på utebliven befogenhet bör underrättelsen vara skriftlig (till exempel e-post) av bevisskäl.

Uppfyllelse
Köparen kan behålla köpet och kräva fullgörande av säljaren. Köparen kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om fullgörandet kommer att medföra så stor olägenhet eller kostnad för säljaren att det är väsentligt ur proportion mot köparens intresse av att säljaren fullgör. Skulle svårigheterna försvinna inom skälig tid kan köparen ändå kräva fullgörande.
Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han eller hon väntar oskäligt länge med att framställa kravet.

Elevation
Om säljaren inte levererar varan vid leveranstillfället ska köparen uppmana säljaren att leverera inom skälig ytterligare tidsfrist för fullgörande. Om säljaren inte levererar varan inom tilläggsfristen kan köparen häva köpet.
Köparen kan dock häva köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera varan. Detsamma gäller om leverans till avtalad tidpunkt var avgörande för avtalets ingående, eller om köparen har meddelat säljaren att leveranstidpunkten är avgörande.
Om varan levereras efter den av konsumenten fastställda tilläggsfristen eller efter den leveranstidpunkt som varit avgörande för avtalets ingående, ska hävningsanspråk göras inom skälig tid efter det att köparen fick kännedom om leveransen.

Ersättning
Köparen kan kräva ersättning för en mindre skada till följd av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren styrker att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte rimligen kunde ha beaktats vid avtalets ingående, undvikits eller övervunnits följderna av.

10. Fel i produkten - köparens rättigheter och reklamationsfrist
Om det finns ett fel i varan ska köparen inom skälig tid efter att det upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela säljaren att han eller hon vill göra felet gällande. Köparen har alltid klagat i god tid om det sker inom 2 månader. från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation kan göras senast två år efter att köparen övertagit varan. Om produkten eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre än två år är reklamationsfristen fem år.

Om varan har ett fel och detta inte beror på köparen eller omständigheter på köparens sida, får köparen enligt konsumentköplagens 6 kap. regler innehålla köpeskillingen, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva avtalet hävt och/eller kräva ersättning av säljaren.

Klagomål till säljaren ska göras skriftligen.

Rättelse eller omleverans
Köparen kan välja mellan att kräva att felet åtgärdas eller leverans av liknande föremål. Säljaren kan trots detta invända mot köparens anspråk om ett genomförande av kravet är omöjligt eller orsakar säljaren oskäliga kostnader. Rättelse eller omleverans måste ske inom skälig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

Prisreduktion
Köparen kan kräva lämplig prisavdrag om varan inte rättas eller återlevereras. Detta innebär att förhållandet mellan reducerat och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan varans värde i bristfälligt och avtalsmässigt skick. Om det finns särskilda skäl för detta kan prisrabatten istället sättas lika med felets betydelse för köparen.

Elevation
Om varan inte har rättats eller återlevererats kan köparen även häva köpet om felet inte är oväsentligt.

11. Säljarens rättigheter vid köparens försummelse
Om köparen inte betalar eller fullgör övriga skyldigheter enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller omständigheter på säljarens sida, får säljaren enligt reglerna i konsumentköplagen 9 kap. , efter omständigheterna hålla inne varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva avtalet hävt samt kräva ersättning av köparen. Säljaren kommer även att efter omständigheterna kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och skälig avgift för ej uthämtade varor.

Uppfyllelse
Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen. Om varan inte har levererats förlorar säljaren sin rätt om han väntar oskäligt länge med att framställa kravet.

Elevation
Säljaren kan säga upp avtalet om det föreligger betydande betalningsförsummelse eller annan väsentlig försummelse från köparens sida. Säljaren kan inte ångra sig om hela köpeskillingen är betald. Om säljaren sätter en skälig tilläggsfrist för fullgörande och köparen inte betalar inom denna tidsfrist kan säljaren häva köpet.

Dröjsmålsränta vid försenad betalning/inkassoavgift
Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen enligt dröjsmålsräntelagen. Vid utebliven betalning kan fordran efter förhandsbesked skickas till Köparen, som då kan bli avgiftsskyldig enligt inkassolagen.

Avgift för ej uthämtade, ej förskottsbetalda varor
Om köparen inte hämtar ut obetalda varor kan säljaren ta ut en avgift från köparen. Avgiften ska som mest täcka säljarens faktiska utlägg för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år.

12. Garanti
En garanti som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt icke undantagsbar lagstiftning. En garanti innebär således inga inskränkningar i köparens rätt att reklamera och anspråk vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 9 och 10.

13. Personuppgifter
Personuppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat kan säljaren i enlighet med personuppgiftslagen endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska fullfölja avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

14. Konfliktlösning
Klagomål ska riktas till säljaren inom skälig tid, jfr punkterna 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan köparen kontakta det norska konsumentverket för medling. Forbrukertilsynet finns på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

EU-kommissionens klagomålsportal kan också användas om du vill lämna in ett klagomål. Det är särskilt relevant om du är konsument som bor i ett annat EU-land. Klagomålet lämnas in här: http://ec.europa.eu/odr.